İSTKA İstanbul Üniversitesi Kalkınma Bakanlığı
Skip Navigation Links English   
         
   Bilgi Notları
     
  Proje Sonuçları
  Proje Basın Bülteni
     
   Kaynaklar
     
  WEF GCR
  WEF FDR
   
  WEF TTCR
  IMD WCY
   
  Beacon Hill Institute
  Master Card
  FSU CEFA
  NIU
  DPT
  DPT
  REF
  URAK
  EDAM
  ITO
     
   Proje Faaliyetleri
  1. Literatür Taraması ve Hazırlık Çalışmaları: Projenin ilk aşamasını oluşturan bu bölümde, küresel rekabet alanındaki ulusal ve uluslararası literatür taraması yapılacaktır. Eş zamanlı olarak, projenin genel koordinasyonuna ilişkin hazırlık çalışmaları tamamlanacaktır. Bu bağlamda, proje ekibinin organizasyonu, görev dağılımı, satın almalar vb. diğer işlemler bu aşamada yerine getirilecektir.

  2. Değişkenlerin Tespit Edilmesi: Küresel rekabet alanındaki literatür taramasının ardından, İstanbul’un ve ilçelerinin küresel rekabet gücünü belirleyen değişkenlerin tespit edilmesi bu aşamada gerçekleştirilecek ana faaliyettir. Projenin bilimsel altyapısının hazırlanması açısından bu aşama büyük önem taşımaktadır.

  3. Veri Setinin Oluşturulması: İstanbul’un küresel rekabet gücünü belirleyen değişkenlerin tespit edilmesiyle, veri setinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar bu aşamada yürütülecektir. Belirlenen değişkenler doğrultusunda Türkiye’de 81 il ve İstanbul iline bağlı 39 ilçeye ait datanın toplanması bu aşamada sürdürülecektir.

  4. Konumsal Karar Destek Sistemi’nin (KKDS) Hazırlanması: Projenin teknik altyapısının tamamlanması bu aşamanın ana faaliyetidir. Toplanan verilerin bir bilgisayar yazılımı ve bir web sitesi aracılığı ile kullanıcılara açılabilmesi için gerekli tüm teknik işlemler bu aşama kapsamında yürütülecektir. Çağdaş bilgi teknolojilerini kullanarak elindeki ve toplanan verileri güncel analiz yöntemleri ile beraber yorumlayarak, yönetim ve operasyonel süreçleri sırasında doğru karar alabilmesine yardımcı olmasını sağlamak için bir “karar destek sistemi” programı hazırlanacaktır.

  5. Saha Araştırması: İstanbul’un küresel rekabet gücünün, rekabetin önündeki engellerin, bu alanda yapılması gereken işlemlerin tespiti ve iş dünyasının bu konuya bakış açısının yansıtılabilmesi için proje kapsamında bir saha araştırması yapılacaktır. Saha çalışmasının örneklemi belirlenirken, sektörlerin GSYİH içinde aldıkları paylar dikkate alınacaktır. Firmaların seçiminde ise İTO’nun kayıtları baz alınarak tabakalı örneklem uygulanacaktır.
  6. Veri Girişi ve Analizi: Toplanan nitel ve nicel datanın, hazırlanan veri sistemine girişi ve analizlerin yapılabilmesi için uygun ortamın sağlanması bu aşamadaki yürütülecek çalışmalardır. Veri girişinin yapılmasının yanı sıra veri giriş kontrolü de bu aşamada tamamlanacaktır.

  7. SWOT Analizi (GZFT Analizi): Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler başlıkları altında, İstanbul’un küresel rekabet gücünün gelişimi için analizler bu aşamada yapılacaktır. Burada projenin önceki aşamalarında hem kalitatif (nitel) hem de kantitatif (nicel) araştırma yöntemleri uygulanarak elde edilen veriler ışığında, İstanbul’un küresel rekabet gücünü belirleyen faktörlerin tespit edilmesi ve tespit edilen alanlardaki eksikliklerin nasıl giderileceği tartışılacaktır.

  8. Sonuç Raporu ve Basım Çalışmaları: Projenin son aşaması olan bu bölümde, elde edilen kalitatif ve kantitatif nitelikleri veriler ile SWOT analizi sonuçları birlikte değerlendirilerek öneriler içeren sonuç raporu hazırlanacaktır.

  9. Konferans Programı: Projenin tüm çıktılarının kamuoyu ile paylaşılacağı, İstanbul’un küresel rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik panel ve konferansların yer aldığı bir organizasyon düzenlenecektir.
   Proje Ekibi
     
  Doç.Dr. Murat Şeker
   
  Prof.Dr. Figen Altuğ
  Doç.Dr. Süphan Nasır
   
  Ar.Gör. Arif Saldanlı
   
  Ar.Gör. Buket Akdöl
   
  Ar.Gör. Burçay Yaşar Akçalı
   
  Ar.Gör. Yiğit Yurder
   
   KÜRESEL REKABET VERİTABANI
   TÜRKİYE REKABET ENDEKSİ
   İSTANBUL REKABET ENDEKSİ
   KÜRESEL REKABET ZİRVESİ
 
İSTKA Kalkınma Bakanlığı İÜ İktisat Fakültesi İstanbul Üniversitesi
All Rights Reserved © 2012
İstanbul University